Khamis, 6 Februari 2014

JAWAPAN IMAM AHMAD AS BERKENAAN BINTANG BERBUCU ENAM?

Pertanyaan 23: Apakah pengertian kalimat Israel? Adakah Zionis yang berada di Palestin hari ini bani Israel atau berasal dari mereka? Adakah bintang berbucu enam itu milik Zionis? Dan apakah maksud bintang berbucu enam tersebut?

Jawapan: Israel bererti Abdullah (hamba Allah). Dan sebahagian orang Yahudi yang berada di Bumi Suci ini berasal daripada keturunan Nabi Yaakub AS, dan dia adalah Abdullah, dan bagi orang Yahudi dia adalah Israel.

Bintang berbucu enam ini bagi orang-orang Yahudi, adalah Bintang Daud, dan bererti BEROLEH KEMENANGAN, dan bagi mereka ia adalah simbol bagi seorang pembaharu yang dinantikan, iaitu Nabi Elia AS, yang telah diangkat [ke langit] lama sebelum Isa AS diutuskan. Mereka menunggu kedatangannya kembali, dan dia sekarang menjadi salah seorang wazir Imam Al-Mahdi AS.

Sepertimana yang telah disebutkan, Israel bererti Yaakub, akan tetapi hakikat sebenarnya adalah Israel bererti Abdullah, iaitu MUHAMMAD SAAW.

Dan bani Israel adalah KELUARGA MUHAMMAD AS, dan para pengikutnya serta Muslimin secara umumnya sepertimana disebutkan dalam Quran. Dalam tafsir Al-Ayashi dan lain-lain:

Harun bin Muhammad berkata, “Aku bertanya Abu Abdullah AS tentang firman Yang Maha Tinggi, {Wahai bani Israel}. Dia AS berkata, ‘Mereka adalah kami secara khusus’ ”.

Muhammad bin Ali berkata, “Aku bertanya Al-Sadiq AS tentang firman Allah, {Wahai bani Israel}. Dia berkata, ‘Ini adalah keluarga Muhammad SAAW secara khusus.’ “

Dalam Sunan Abi Daud, dari Nabi SAAW yang berkata,

“Aku adalah Abdullah, namaku Ahmad. Dan aku adalah Abdullah, namaku ialah Israel. Apa sahaja yang Dia SWT perintahkannya [iaitu Israel], maka Dia SWT perintahkan aku. Apa sahaja yang Dia SWT maksudkan dengannya [iaitu Israel], maka Dia SWT maksudkan aku.”
[1]

• Maka itu, sebahagian ayat adalah mengenai Imam[2] secara khusus, dan mereka AS merupakan bani Israel.

Allah SWT berfirman:

{Wahai bani Israel, ingatlah nikmatKu yang telah Aku berikan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu di atas sekelian alam ۝ Dan takutilah hari ketika mana tidak seorang pun dapat menggantikan [membela] orang lain sedikit pun, dan tebusan tidak diterima, dan perantaraan tidak berguna baginya dan mereka tidak akan ditolong.}.
[3]

{Wahai bani Israel}: bererti keluarga Muhammad SAAW.

{Ingatlah nikmatKu}: bererti nikmat wilayah dan Imamah, dan penguasaan atas seluruh dunia.

{Dan Aku telah melebihkan kamu di atas sekelian alam}: bererti dengan mengenaliKu (ma’rifatullah SWT), dan mengenali nama-namaNya.

Dan dimaklumi bahawa Muhammad dan keluarganya adalah orang-orang yang telah dilebihkan di atas sekelian alam, bukan bani Yaakub, atau sesiapa selain mereka yang dilebihkan di atas keluarga Muhammad SAAW.

{Dan takuti hari}: iaitu hari kematian, dan ini adalah satu-satunya hari yang tidak ada perantaraan [syafaat]. Maka itu, azab ketika maut [nazak] tidak seorang pun mampu menanggungnya, melainkan orang yang hanya tubuhnya berada di dunia tetapi hatinya terpaut langit paling atas [bil mala’ al-a’la] dan tidak terikat pada dunia ini oleh tali dan penambat yang perlu dipotong dan dicabut lalu menyebabkan siksaan.

Dan orang-orang yang terselamat daripada azab kematian ini adalah orang-orang didekatkan. Allah SWT berfirman:

{Maka jika dia termasuk orang-orang yang didekatkan ۝ Maka [dia memperoleh] ketenteraman, selasih dan syurga yang penuh kenikmatan},
[4] ertinya pada saat kematiannya, dan Tuan bagi orang-orang yang didekatkan tadi adalah Muhammad dan keluarganya SAAW.

• Dan sebahagian ayat tentang BANI ISRAEL adalah khusus untuk Syiah dan para ulama Syiah. Allah SWT berfirman:

{Dan apabila seorang rasul dari Allah datang kepada mereka yang membenarkan apa yang ada bersama mereka, segolongan dari mereka yang telah diberikan Kitab melemparkan Kitab Allah itu ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak tahu ۝ Dan mereka mengikut apa yang telah diucapkan oleh syaitan mengenai kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan itulah yang kafir.}
[5]

{Dan apabila seorang rasul dari Allah datang kepada mereka}: bererti seorang rasul [utusan] daripada Imam Al-Mahdi AS, kerana setelah pengutusan manusia sempurna ini [insan al-kamil] ini;

“Kalimatmu yang sempurna dan kalimatmu yang telah engkau muliakan di atas sekelian alam,”

Dan mereka [kalimat] ini adalah Muhammad dan keluarganya, penutup risalah dari Allah SWT, dan bermulanya era baru, iaitu risalah dari utusan Muhammad dan keluarga Muhammad SAAW, kerana keluarga Muhammad adalah utusan dari Muhammad SAAW. Mereka memperoleh ilmu darinya SAAW melalui wahyu, atau melalui para malaikat, atau langsung darinya SAAW. Oleh kerana itu, Rasul Muhammad SAAW adalah, “Penutup bagi apa yang telah datang, dan pembuka bagi apa yang akan datang,” bererti penutup risalah dari Allah, dan pembuka pengutusan [al-irsal] darinya SAAW dan dari keluarganya AS.

Dan sesungguhnya, sudah terbukti bagi Syiah bahawa Imam Al-Mahdi AS akan mengutuskan Muhammad bin Al-Hassan, yang Berjiwa Suci [annafs al-zakiyah], kepada penduduk Mekah, lima belas hari sebelum kemunculannya lalu mereka membunuhnya.
[6] Maka, jika pengutusan ini benar, maka pengutusan yang lain juga adalah benar.

{yang membenarkan apa yang ada bersama mereka}: iaitu ilmu yang diwarisi Syiah daripada Ahlulbait AS, bahawa Al-Mahdi AS itu adalah benar, dan dia bangkit dengan pedang, dan sebelum kebangkitannya ada orang yang akan membuka jalan bagi kekuasaannnya, dan dia mempunyai zuriat, dan setelahnya ada dua belas Mahdi dari zuriatnya. Dan mereka, iaitu Syiah, sangat pasti, berdasarkan riwayat-riwayat dari mereka AS, bahawa bumi ini jika tiada seorang Imam, maka ia akan musnah bersama penghuninya.
[7] Jadi, setelah pembunuhan (atau seperti kepercayaan sebahagian mereka, kematian) Imam Al-Mahdi AS, dengan siapa bumi ini akan berdiri jika bukan melalui salah seorang puteranya, wasi-wasi setelahnya, para Imam al-Mahdiyin, sepertimana riwayat mengenai mereka AS?

Dan mengenai solat pada hari Jumaat, Ibnu Thawus (Allah merahmatinya) berkata—dan dia adalah antara orang yang bertemu Imam Al-Mahdi AS, malah dia meriwayatkan daripadanya AS pada masa keghaiban besar—“Jika kamu terlepas wirid [ta’qib] Asar pada hari Jumaat atas alasan apa pun, maka janganlah kamu meninggalkan doa ini selama-lamanya, kerana perintah Allah SWT yang telah memberitahu kami.” Kemudian dia menyebutkan doa tersebut, dan di akhir doa tersebut Imam AS mengatakan:

“Dan selawat atas waliMu (iaitu Imam Al-Mahdi AS), dan wali-wali bagi perjanjianMu dan para Imam dari keturunannya. Dan panjangkanlah usia mereka, dan sampaikan mereka kepada puncak tertinggi harapan mereka dalam agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya, Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.”
[8]

Disebutkan dalam riwayat bahawa dia tinggal di Masjid Al-Sahlah bersama keluarganya.
[9] Dan disebutkan bahawa setelahnya ada sebelas Mahdi dari keturunannya AS.[10]

Dan riwayatnya ada banyak dan saya tidak akan memperlihatkannya sekarang, tetapi saya menyebut sebahagian darinya sebagai bukti terhadap orang-orang yang degil dan angkuh terhadap Allah dan wali-waliNya. Dan sesiapa yang mencari ilmu untuk kebenaran, boleh merujuk kepada kitab-kitab hadis dan membaca sendiri.

{Segolongan dari mereka yang telah diberikan Kitab melemparkan Kitab Allah itu ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak tahu}: Ini adalah sebahagian daripada ulama Syiah dan pengikut mereka, khususnya. Dan Kitab yang telah mereka lemparkan ke belakang itu adalah Quran, dan Imam Al-Mahdi AS, dan riwayat dari Ahlul Bait yang maksum, dan orang yang membuka jalan bagi Imam Al-Mahdi AS dan utusannya kepada mereka. Mereka mendustakan kebenaran apabila ia datang kepada mereka, dan mereka berkata dia adalah ahli sihir atau orang gila, atau dia dirasuki Jin, seolah-olah mereka tidak tahu bahawa ini adalah kebenaran [al-haq] daripada Imam Al-Mahdi AS.

{Dan mereka mengikut apa yang telah diucapkan oleh syaitan mengenai kerajaan Sulaiman}: Ertinya sebahagian ulama Syiah yang mengikut jalan umat terdahulu, serta tuduhan mereka terhadap para Nabi dan Rasul AS, dan mereka berkata ini daripada Jin (syaitan). Kerajaan Sulaiman bererti kerajaan Al-Mahdi AS.

{Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan itulah yang kafir}: dan oleh kerana Imam Al-Mahdi AS adalah Imam Manusia dan Jin, maka dia mengutuskan utusannya kepada Manusia dan Jin. Dan, sebahagian manusia beriman, sebahagian kafir, sebahagian munafik, dan sebahagian beriman kemudian murtad dan seterusnya; begitu pula, perkara yang sama terjadi kepada sebahagian Jin sepertimana yang terjadi pada manusia.

Juga, perkara terbesar adalah Imam Al-Mahdi AS bererti berakhirnya Iblis (Allah melaknatnya) dan bala tentera syaitannya dari kalangan Manusia dan Jin, maka bagaimana mungkin [perkara besar ini] tidak terkena tipu helah syaitan dari kalangan Jin serta tipu helah dan tipu muslihat mereka dalam urusan Imam Al-Mahdi AS, yang pada kali ini bererti berakhirnya seluruh kebatilan mereka?

•Dan sebahagian ayat tentang BANI ISRAEL adalah khusus untuk umat Islam yang menzalimi keluarga Muhammad AS. Dia Yang Maha Tinggi berfirman:

{Dan Kami tetapkan bagi bani Israel dalam Kitab itu, “Kamu pasti akan berbuat kerosakan di bumi ini dua kali dan kamu akan menjadi penzalim yang besar." ۝ Maka ketika janji pertama datang, Kami utuskan kepada kamu hamba-hamba Kami dengan kekuatan besar lalu memporak-perandakan seluruh negeri, dan janji ini pasti terlaksana.}
[11]

{Dan Kami tetapkan bagi bani Israel… menjadi penzalim yang besar}: KEROSAKAN PERTAMA dari umat ini adalah pembunuhan Fatimah dan Imam Ali AS. Dan KEROSAKAN KEDUA adalah pembunuhan Al-Hasan dan Al-Hussein AS. Dan PENZALIM YANG BESAR adalah pelanggaran mereka terhadap kesucian Al-Hussein AS, menghancurkan tubuh sucinya, dan menjulang kepalanya di hujung tombak; sedangkan dia adalah yang kelima dari Orang Yang Diselimuti [ashab al-kisa’]] dan makhluk terbaik Allah setelah Muhammad, Ali, Fatimah dan Al-Hassan AS. Dan hamba yang telah diutuskan pada kali pertama adalah Al-Mukhtar dan tenteranya, yang Allah SWT berikan kekuatan terhadap pembunuh-pembunuh Al-Hussein AS, lalu membunuh mereka. 

{Maka ketika janji yang hari akhirat, mereka akan menghinakan wajah-wajah kamu dan memasuki masjid sepertimana mereka masuk pada kali pertama, dan membinasakan apa sahaja yang mereka kuasai}
[12]: Mereka ini adalah para sahabat Al-Qaim AS dan para pendukungnya [Ansharihi]. Allah akan memperkasakan mereka sehingga menguasai Timur dan Barat bumi bersama penghulu mereka Muhammad bin Al-Hassan Al-Mahdi AS. Melalui mereka Allah akan menghinakan setiap orang kafir, munafik, dan peragu [murtab].

{Semoga Tuhanmu akan mengasihani kamu}
[13]: ertinya, wahai Muslimin, semoga Tuhanmu mengasihani kamu dengan mengikuti Al-Qaim, dan mendukungnya, dan memperakui bahawa dia adalah Imam yang mana setiap orang wajib mentaati dan mendukungnya, dan mereka juga diwajibkan untuk mendukung para pendukungnya dan memerangi musuh-musuhnya.

{Sesungguhnya, Al-Quran ini adalah petunjuk kepada yang paling lurus}
[14]: ertinya bahawa ayat-ayat terdahulu dalam Surat Al-Isra membimbing kamu kepada yang paling lurus, bererti jalan yang paling lurus [ash-shirat al-mustaqim], iaitu Imam Al-Mahdi AS.

{Dan memberi khabar gembira kepada orang-orang beriman yang melakukan amalan baik bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar}
[15]: Dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan Al-Qaim AS, dan yang bekerja untuk kebangkitannya, kerana membuka jalan bagi kebangkitan Al-Qaim AS adalah perbuatan yang baik, dan ia adalah solat dan amalan yang terbaik. 

{Dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, Kami sediakan untuk mereka azab yang pedih}
[16]: Hari akhirat adalah Imam Al-Mahdi AS dan orang-orang yang membuka jalan untuknya AS, dan ini adalah langit-langit Malakut dan bumi [malakut as-samawaat wa al-ardh], dan visi (rukyah) yang benar bagi orang beriman, dan ia adalah fitrah Allah yang dengannya Dia telah menciptakan manusia. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat adalah orang-orang kafir, sekalipun mereka mengaku Muslim. 

ADAPUN BINTANG BERBUCU ENAM, ini adalah warisan para Nabi, yang diwarisi oleh Al-Qaim Muhammad bin Al-Hassan Al-Mahdi AS, dan ia menjadi lambang kepadanya AS, yang bererti beroleh kemenangan dan dimenangkan. Dan Zionis Yahudi telah mencuri bintang ini, dan menjadikannya sebagai lambang mereka, dan sebagai simbol penantian mereka kepada pembaharu sejagat yang dijanjikan; dan menurut mereka, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, adalah Nabi Ilya AS. Dan orang-orang yang menghina bintang ini dan melaknatnya adalah seperti orang yang melaknat kalimat Allahu Akbar yang Saddam (Allah melaknatnya) letakkan pada bendera Iraq, maka itu orang tersebut menjadi seperti orang yang melaknat warisan para Nabi AS.  
 
Bintang ini adalah BINTANG AL-MAHDI AS. Dan diriwayatkan daripada mereka AS:

“Apabila panji kebenaran muncul, manusia Timur dan Barat akan melaknatnya.”
[17] 

Maka berhati-hatilah, wahai mukminin, kerana kutukan laknat itu jika tidak mengena sasarannya, ia akan kembali kepada orang yang menyebutnya, sepertimana yang dinyatakan oleh Nabi SAAW.
[18]

Dan Daud AS ini adalah Daud kami, dan Sulaiman AS ini adalah Sulaiman kami, dan haikal itu adalah haikal kami (Muslimin), dan bukan haikal Zionis Yahudi, pembunuh Nabi-nabi. Dan Tanah Suci itu adalah tanah kami, dan ia mesti dibebaskan dan dibuka, dan bendera LAILAHAILLALLAH, MUHAMMAD RASULULLAH, ALI WALIYULLAH mesti dijulang di dalamnya.

{Sesungguhnya, orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah mereka yang mengikutnya, dan Nabi ini dan orang-orang yang beriman. Dan Allah adalah penolong orang-orang mukmin.}
[19]

Dan terakhir, doa kami segala Puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam.

 

Kitab Al-Mutasyabihat oleh Sayyid Ahmad Al Hassan AS, jilid 1.
______________________________
[1] Tafsir Ayyashi: Jilid 1, halaman 44.

[2] Di sini Sayyid Ahmad Al-Hassan AS berkata, “Sebahagian ayat," kerana terdapat sebahagian ayat yang mencela bani Israel, dan ayat-ayat itu merujuk kepada orang-orang yang mengaku Syiah, tetapi mereka menghalang keluarga Muhammad SAAW. Maka itu, mereka sama seperti bani Israel yang mendakwa mempunyai dan mendukung para Nabi, tetapi gagal dalam melaksanakannya, melainkan sedikit daripada mereka. {Dan sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian setia dari bani Israel dan Kami utuskan kepada mereka beberapa orang Rasul. Setiap kali datang seorang Rasul kepada mereka membawa apa yang nafsu mereka tidak sukai, mereka mendustakan sebahagiannya dan dan membunuh sebahagian lagi.} [Al-Quran, Al-Maidah 5:70].
  
[3] Al-Quran, Al-Baqarah 2:122-123.
[4]Al-Quran, Al-Waqi‘ah 56:88-89  [5] Al-Quran, Al-Baqarah 2:101-102
[6] Lihat Bihar Al-Anwar: Jilid 52, halaman 203, 307.
[7] Muhammad bin Al-Fudhail mengatakan bahawa dia bertanya Imam Al-Ridha AS, “Bolehkah bumi ini kekal tanpa seorang Imam?” Imam AS berkata, “Tidak,” lalu aku berkata, “Kami meriwayatkan dari Abu Abdullah AS bahawa ia tidak akan kekal tanpa Imam, melainkan apabila Allah SWT murka kepada penduduk bumi atau penyembahNya”, lalu Al-Ridha AS berkata, “Tidak, ia tidak akan kekal dan akan menelan [sakhit] penghuninya” Al-Kafi: Jilid 1, halaman 277, hadis 11.
[8] Mafatih Al-Jinan, halaman 85  [9] Imam Al-Shadiq AS berkata, “Seolah-olah aku melihat turunnya Al-Qaim AS di masjid Al-Sahlah bersama pendukung dan keluarganya.” Bihar Al-Anwar: Jilid 52, halaman 317. Dan juga dalam, Mustadrak Al-Wasail: Jilid 3, halaman 414.  [10] Abu Hamzah meriwayatkan bahawa Abu Abdullah AS berkata dalam sebuah hadis yang panjang, “Wahai Abu Hamzah, setelah Al-Qaim ada sebelas Mahdi, dari kami, dari anak-anak Al-Hussein AS.” Ghaibat Al-Tusi halaman 309. [11] Al-Quran, Al-Isra’ 17: 4-5.  [12] Al-Quran, Al-Isra’ 17: 7.[13] Al-Quran, Al-Isra’ 17: 8.  [14] Al-Quran, Al-Isra’ 17: 9.[15] Al-Quran, Al-Isra’ 17: 9.  [16] Al-Quran, Al-Isra’ 17: 10. [17] Diriwayatkan bahawa Ubban bin Taghlub berkata, “Aku mendengar Abu Abdullah AS berkata, ‘Apabila panji kebenaran muncul, manusia Timur dan Barat akan mengutuknya, tahukah kamu kenapa?’ Aku berkata, tidak, lalu dia berkata, ‘Kerana apa yang manusia lihat dari ahli keluarganya [ahli baitihi] sebelum kemunculannya.’ “ Bihar Al-Anwar: Jilid 52, halaman 363.  [18] Abu Hamzah Al-Tsamali meriwayatkan bahawa Abu Jaafar AS berkata, “Apabila kutukan keluar dari seseorang, dibimbangi, sama ada ia menemui sasarannya atau kembali kepada orang yang menyebutnya.” Al-Kafi: Jilid 2, halaman 360.  [19] Al-Quran, Ali Imran 3:68. 

Selasa, 21 Januari 2014

BICARA FB TERKINI IMAM AHMAD AL-HASSAN AS (20/01/14)


SEMPENA KESYAHIDAN DUA ANSAR YANG DIHUKUM BUNUH OLEH PEMERINTAH NAUNGAN MARAJIK DI IRAQ.
 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga Allah meningkatkan ganjaran kalian dengan kesyahidan dua saudara ini, semoga Allah meninggikan kedudukan mereka berdua.

Yang suci lagi dimuliakan Sheikh Muhammad al- Hreshawi , semoga Allah meningkatkan ganjaran dan ganjaran bapa kamu yang baik, serta ganjaran keluarga kamu yang mulia. Saya memohon kepada Allah untuk memberikan kalian kesabaran.

Hakikat bahawa saya tidak bersama dengan anda, wahai kekasihku, kawanku dan saudara kesayanganku Sheikh Muhammad al- Hreshawi pada masa ini menambahkan lagi kesedihan saya, semoga Allah melindungi anda daripada segala kejahatan.

Demi Allah, pembunuh-pembunuh ini pada kita adalah lebih teruk daripada Saddam dan apa yang telah mereka timpakan ke atas kami adalah lebih pahit daripada apa yang Saddam telah timpakan ke atas kita. Dia (Saddam) dan mereka seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.

Saya memohon kepada Allah untuk menjadikan kepedihan yang kami tanggung sebagai sebab untuk mempercepatkan lagi kejatuhan mereka dan menyelamatkan Iraq daripada kejahatan mereka. Demi Allah, mereka adalah sekumpulan penjenayah dan pencuri yang tidak boleh didisiplinkan oleh undang-undang mana pun, hattkan oleh undang-undang yang mereka gubal sendiri.

Saban hari kita mendengar dan membaca tentang skandal baru, di mana sekumpulan mereka mencuri wang rakyat atau menubuhkan kumpulan untuk membunuh secara curi-curi. Mereka tidak mempunyai pekerjaan selain daripada menyebarkan budaya pembunuhan, perompakan, dendam, kebencian dan sektarianisma di seluruh Iraq, siang dan malam. Mereka hanya bagus dalam pembunuhan, perompakan dan dendam, sepertimana pendahulu mereka Saddam.

 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/621454354568898?stream_ref=10


Semoga Allah mengganjari penyair dan pembaca puisi ini dengan sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Kami adalah kepunyaan Allah dan kepadaNya jualah kami kembali.

http://www.youtube.com/watch?v=oIZTsr0UkyE
Khamis, 16 Januari 2014

SIRI KAJIAN PENCERAHAN AKIDAH MAHDI - BAHAGIAN 2

Topik: Menolak Andaian Terdapat Pertentangan Antara Riwayat.
Sesetengah pihak mengandaikan bahawa terdapat pertentangan riwayat-riwayat, apabila setengahnya mengatakan para Imam itu tigabelas orang dan setengah yang lain pula mengatakan duabelas orang. Begitu juga dengan riwayat-riwayat Mahdiyyin, sesetengahnya menjelaskan bilangan Mahdiyyin itu duabelas orang dan sesetengahnya pula menjelaskan bilangan mereka sebelas orang.
Berdasarkan ini, maka sesetengah orang mengandaikan terdapatnya pertentangan di antara riwayat-riwayat ini kerana jahil akan kedudukan sebenar perkara ini. Padahal tidak wujud pertentangan melainkan di dalam fikiran sesetengah pihak, sedangkan mereka sendiri telah mengasaskan satu kaedah, iaitu:
 (الجمع أولى من الطرح)
Bermaksud, “himpun itu adalah lebih utama daripada buang”. Kaedah ini digunakan sekiranya terdapat pertentangan, padahal pertentangan itu tidak wujud pada asalnya. Di kala pertentangan itu dibayangkan oleh orang yang membayangkannya dalam beberapa gambaran:
Pertama: wujud pertentangan antara riwayat-riwayat duabelas Imam dan riwayat-riwayat duabelas Mahdiyyin, dengan mendakwa riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada duabelas Imam adalah cukup bagi membataskan bilangan Imam itu adalah duabelas orang, lantas menafikan terdapatnya orang lain sesudah mereka secara mutlak, iaitu: antara pembahagian pertama dan ketiga.[1]   
Kedua: pertentangan antara riwayat-riwayat yang menunjukkan bilangan Imam itu duabelas orang dan riwayat-riwayat yang menunjukkan bilangan Imam itu tigabelas orang, iaitu: antara pembahagian pertama dan kedua. 
Ketiga: pertentangan antara riwayat-riwayat yang mengnaskan bahawa Mahdiyyin itu sebelas orang dan riwayat-riwayat yang mengnaskan bahawa bilangan mereka adalah duabelas orang, iaitu: antara pembahagian ketiga dan keempat.
Inilah tiga gambaran bagi orang yang mengandaikan terdapatnya pertentangan dan tidak ada selain ini.
Kita akan pergi terus kepada pengkajian ketiga-tiga gambaran ini untuk menghapuskan andaian bahawa wujudnya pertentangan-pertentangan ini. 
Gambaran pertama: andaian terdapat pertentangan antara riwayat-riwayat duabelas Imam dan riwayat-riwayat yang menunjukkan bilangan duabelas orang Mahdi, ia terhenti pada menetapkan had ke atas riwayat-riwayat yang mengnaskan bilangan Imam adalah duabelas orang supaya menidakkan buat yang lain. Padahal riwayat-riwayat yang menunjukkan bilangan Imam tiada keterbatasan padanya, kerana tidak terdapatnya kata terhad (adawat al-hashr) di dalam riwayat-riwayat tersebut.[2] Di dalam riwayat-riwayat duabelas Imam tidak terdapat satu pun kata terhad ini (adawat al-hashr), oleh itu, keterbatan seperti yang didakwa adalah tidak wujud sama sekali pada asalnya. 
Barangkali dikatakan bahawa riwayat-riwayat yang mengnaskan bahawa bilangan Imam itu duabelas orang adalah duabelas Imam itu sendiri, yang menunjukkan wujudnyanya penidakan terhadap sebarang penambahan, jika bukan begitu, kenapa dijelaskan bilangannya? Oleh itu, penjelasan bilangan adalah memadai untuk menunjukkan keterbatasannya. 
Jawapan saya:  
1.     Hal ini hanya menjadi sempurna sekiranya disebutkan berdasarkan hujah “faham bilangan” (mafhum al-‘adad), bererti: adakah penetapan bilangan itu menidakkan selainnya atau tidak, apabila terdapat nombor di dalam dalil?
Syeikh Muzaffar mengatakan: Tidak syak lagi bahawa pembatasan tajuk berdasarkan nombor yang khusus, tidak menunjukkan penidakan hukum ke atas yang lainnya, apabila disebutkan: “Berpuasalah 3 hari pada setiap bulan”, ianya tidak menunjukkan bahawa tidak disunatkan (istihbab) berpuasa selain daripada 3 hari itu, jadi, dalil tidak menghalang sunatnya berpuasa pada hari lain. Ianya benar, jika hukumnya adalah wajib, sebagai contoh menghadkan nombor supaya tidak berlaku penambahan untuk menjelaskan had yang paling tinggi, maka, tiada keraguan pada pembuktiannya bahawa penambahan adalah haram, seperti berpuasa selama 30 hari di bulan ramadhan. Tetapi dalil ini adalah dari sudut pengkhususan maksud, dan bukan dari sudut asal menghadkan nombor sehingga ia menjadi pengertian nombor yang sama. Sebenarnya keterbatasan nombor itu tidak mempunyai fahaman.[3]
Sayyid Al-Khoei mengatakan: sekiranya yang dikehendaki daripada “fahaman nombor” itu adalah untuk permasalahan seperti, “bersedekahlah kamu sebanyak lima dirham” sebagai bukti bahawa memberi sedekah kurang daripada itu tidak diberi balasan. Walaupun demikian, perkara ini bukanlah dari sudut pembuktian nombor ke atas pengertian, tetapi dari sudut orang suruhannya langsung tidak melakukannya, bererti pada lahirnya orang suruhannya itu tidak menuruti pembalasnya, agar dia mendapat balasan. Serupa apabila seorang tuan berkata: “kamu muliakanlah Zaid pada hari jumaat contohnya”, jika dia memuliakannya pada hari khamis maka dia tidak diberi balasan, kerana orang suruhannya itu tidak menuruti  pembalasnya, dan begitu  juga apabila seseorang berkata ‘solatlah ke arah kiblat’, lalu dia bersolat ke arah lain. Dengan kata lain permasalahan “bersedekahlah kamu sebanyak lima dirham” menunjukkan kewajipan bersedekah dengan nombor tersebut. Manakala berkaitan pengurangan pula tiada penidakan dan tiada penetapan, bererti tiada petunjuk yang menidakkan kewajipan bersedekah kurang daripada itu dan tiada juga petunjuk yang menetapkannya. Adapun tidak membalasinya dalam permasalahan ini adalah dari sudut orang suruhannya itu tidak bertepatan dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Adapun berkaitan penambahan ke atas nombor ini, jika wujud pendamping bahawa tuan itu berada pada kedudukan membatasi dan memerhati nombor, dengan mensyaratkan tidak ditambah bilangannya, maka permasalahan ini menunjukkan penidakan tambahan itu wajib, bererti besedekah enam dirham itu tidak wajib bahkan mendatangkan mudharat, seumpama penambahan dalam solat. Sekiranya tiada pendamping dalam perkara tersebut, maka yang dikehendaki adalah kata-katanya yang umum bahawa orang suruhannya itu tidak dihalang untuk membuat penambahan itu.[4]
2.     Pertentangan itu hanya berlaku antara dalil yang mengisbatkan dan dalil lain yang menafikan apa yang diisbatkan oleh dalil pertama, yang membawa kepada penafian. Dari sini disebutkan bahawa takrif pertentangan itu adalah: penafian antara maksud dua dalil.[5] Dan disebutkan juga: terjadi pertentangan antara dua dalil pada ketika itu, kerana kedua-duanya saling menafikan maksud dalil yang lain.[6]
Dari sini disebutkan bahawa tidak wujud pertentangan antara dalil-dalil yang sabit (sudah tetap), Muhammad Baqir Al-Maliki mengatakan: Pertentangan itu hanyalah membayangkan antara penafian dan pengisbatan, serta pertentangan itu tidak berlaku dalam dalil-dalil yang sabit. Kepentingan pengisbatan sesuatu untuk sesuatu tidak menafikan pengisbatannya untuk sesuatu yang lain.[7]   
Berdasarkan apa yang telah dibentangkan, terbukti bahawa tiada pertentangan antara riwayat-riwayat yang mengisbatkan hal keadaan para Imam itu duabelas orang dan riwayat-riwayat yang menetapkan para Mahdiyyin itu duabelas orang.  
Begitulah yang disebutkan dalam gambaran kedua yang menjelaskan antara duabelas orang Imam dan tigabelas orang Imam, kerana tidak berlaku pertentangan dalam dalil-dalil yang sabit. Maka, riwayat-riwayat duabelas Imam mengisbatkan bahawa jumlah mereka adalah duabelas orang, dan begitu juga riwayat-riwayat tigabelas Imam mengisbatkan bahawa jumlah mereka adalah tigabelas orang, kedua-duanya adalah sabit. Telah dilampirkan sebelum ini bahawa pertentangan itu hanya berlaku antara penafian dan pengisbatan, bukan antara dua dalil yang sabit. 
Lampiran terdahulu juga menyebutkan bahawa riwayat-riwayat yang menjelaskan bilangan mereka  duabelas orang tidak menunjukkan keterbatasan, dan ini sekaligus bukanlah pertentangan melainkan ia adalah andaian mudah yang lebih rapuh daripada sarang labah-labah. 
Manakala gambaran ketiga daripada gambaran pertentangan yang telah dinyatakan terdahulu adalah antara riwayat-riwayat yang mengira Mahdiyyin itu duabelas orang dan riwayat-riwayat yang mengira mereka sebelas orang. Maka ia pun begitu juga kerana tiada pertentangan dalam perkara yang sabit, riwayat-riwayat Mahdi duabelas orang mengisbatkan bilangan mereka duabelas orang dan riwayat-riwayat Mahdi sebelas orang mengisbatkan bilangan mereka sebelas orang, kedua-duanya adalah sabit. Telah dinyatakan bahawa tidak wujud pertentangan antara perkara-perkara yang sabit, melainkan disebutkan bahawa riwayat yang mengira mereka duabelas orang atau yang mengira mereka sebelas orang, cukup untuk membataskan mereka dengan bilangan tersebut. Ini dibina atas pendapat bahawa konsep nombor atau wujud keterbatasan itu adalah tidak wujud bagi kedua-duanya.
Oleh itu, pendapat yang mengatakan bahawa wujud pertentangan itu dianggap tidak lebih daripada andaian semata-mata sepertimana andaian-andaian lain yang bersarang di fikiran orang-orang yang jahil.
Tinggal dua perkara lagi yang perlu kita ketahui, iaitu: 
1.   Riwayat-riwayat yang mengira tigabelas orang  Imam itu membenarkan riwayat-riwayat yang menjelaskan bahawa Mahdiyyin itu sebelas orang, kerana hal keadaan Mahdi yang pertama iaitu Ahmad Al-Hassan AS, yang adakalanya dikira bersama dengan para Imam dan jadilah bilangan mereka tigabelas orang dan diketika itu jadilah bilangan Mahdyyin itu sebelas orang. Adakalanya dikira bersama Mahdiyyin dan jadilah bilangan mereka duabelas orang, sebagaimana bilangan para Imam itu menjadi duabelas orang.
Beliau dikira bersama para Imam disebabkan maqamnya yang tinggi, beliau mempunyai dua maqam iaitu maqam risalah dan maqam wilayah sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Ahmad Al-Hassan AS di dalam kitab At-Tauhid.[8]
2.   Riwayat terdahulu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawa pembahagian kelima daripada pembahagian-pembahagian terdahulu, yang menyebutkan riwayat wasiat menetapkan bilangan Imam itu duabelas orang dan Mahdiyyin itu duabelas orang adalah tempat rujukan dalam himpunan pembahagian-pembahagian tersebut. Ia merupakan ibu kepada keseluruhan pembahagian ini dan dari situ diketahui keupayaan wasiat yang mulia ini.[1] Antara yang mengandaikan pengehadan adalah Syeikh Al-Hurr Al-Amili dengan berkata: “hadis menghadkan para Imam AS pada duableas orang adalah begitu banyak sekali.” Al-Iqazh min Al-Haj’ah bil Burhan ‘ala al-Raj’ah, ms 365.


[2] Disebutkan di dalam kitab Al-Hiwar Al-Qishasi, jilid 3, halaqah 2: mereka berkata bahawa pengehadan digunakan dalam beberapa kata terhad, sebagai contoh: hanya (innama), dan pengecualian selepas penafian: seperti kecuali (illa), selain (ghayr) (siwa) (‘adaa) dan mendahulukan maf’ul seperti kita berkata: Iyyaka na’budu, bererti “hanya Engkau yang kami sembah” yang menunjukkan pada menghadkan penyembahan kepada Allah SWT. As-Syahid Muhammad Baqir As-Sadr (rahimahullah) menyebutkan bahawa apa yang menunjukkan keterbatasan itu adalah menjadikan yang umum itu tajuk utama beserta takrifannya dan menjadikan yang khusus itu umum, seperti kita berkata: “Anak kamu adalah Muhammad”, ianya menunjukkan pengenalan yang membataskan anak itu kepada Muhammad, berbanding apabila kita berkata: “Muhammad adalah anak kamu”. 


[3] Ushul Al-Fiqh, jilid 1, ms 181.


[4] Muhadharat fi ushul al-fiqh lil khoie, jilis 5, ms 150.


[5] Durus fi ilm al-usul, jilid 3, ms 217.


[6] Durus fi ilm al-usul, jilid 1, ms 416.


[7] Tauhid al-imamiah li Muhammad Baqir al-Maliki, ms 155.


[8] At-Tauhid, Imam ahmad Al-Hassan AS, ms 14.

SIRI KAJIAN PENCERAHAN AKIDAH MAHDI - BAHAGIAN 1

Topik: Pembahagian Riwayat-Riwayat Berkenaan Bilangan Maksumin AS.

 
Jika kita perhatikan riwayat-riwayat Ahlulbait AS yang menjelaskan bilangan maksumin AS, kita pasti dapat melihat bahawa ianya terbahagi kepada lima pembahagian seperti berikut:
 
Pembahagian pertama: Riwayat-riwayat yang menjelaskan bahawa para Aimmah AS adalah 12 orang, iaitu: Imam Ali bin Abi Talib, Imam Hassan Al-Mujtaba, Imam Hussein As-Syahid, Imam Ali bin Hussein, Imam Muhammad bin Al-Baqir, Imam Jaafar As-Shadiq, Imam Musa Al-Kazhim, Imam Ali Ar-Ridho, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hassan Al-Askari dan Imam Muhammad bin Al-Hassan Al-Mahdi alaihimussalam.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan bilangan para Imam maksumin AS, datang dengan lafaz-lafaz yang berbeza iaitu:

1.     Duabelas khalifah: Daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Jabir bin Samrah (radiyallahu anhu), telah berkata:  Aku bersama bapaku berada di sisi Rasulullah SAW, lalu aku mendengar baginda bersabda: sesudahku duabelas orang khalifah. Kemudian baginda memperlahankan suaranya, lantas aku bertanya kepada bapaku: Apa yang baginda katakan ketika memperlahankan suaranya? Bapaku berkata: baginda bersabda: kesemua mereka adalah daripada Quraish.[1]

2.     Duabelas Amir: Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya, berkata: Bapaku menceritakan kepadaku, daripada Sufyan bin Uyaynah, daripada Abdul malik bin Umair, berkata: Aku mendengar Jabir bin Samrah As-Siwai berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Urusan ini akan berterusan hinggalah tegaknya duabelas amir. Kemudian baginda berbicara dengan suara yang tidak aku dengari, lantas aku bertanya kepada bapaku apa yang dikatakan baginda? Bapaku berkata: Kesemua mereka adalah daripada Quraish.[2]

3.     Duabelas lelaki: Abu Umair menceritakan daripada Sufyan, daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Jabir bin Samrah, berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda: Urusan manusia akan terus berjalan dengan 12 orang lelaki sebagai wali mereka. Kemudian Nabi SAW berbicara dengan perkataan yang tidak aku dengari, lantas aku bertanya kepada bapaku, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Lalu bapaku berkata: Kesemua mereka adalah daripada Quraish.[3]

4.     Duabelas pembicara (muhaddathan): Imam Baqir AS berkata: Duabelas orang pembicara daripada kami.[4]

5.     Duabelas Mahdi: Imam Hussein AS berkata: Duabelas Mahdi daripada kami, yang pertamanya adalah Amirul Mukmin Ali bin Abi Talib dan yang terakhir adalah anakku yang kesembilan, dia adalah yang bangkit dengan kebenaran.[5]  

6.     Duabelas Imam: Nabi SAW telah bersabda: Wahai Ali, bahawasanya sesudahku akan ada duabelas Imam dan sesudah mereka 12 Mahdi.[6]

7.     Duabelas Naqib: Syeikh Kulayni meriwayatkan dengan sanad daripada Abi Jaafar AS, berkata: Rasulullah SAW bersabda: Dari kalangan anak keturunanku duabelas orang ketua (naqib), Berketurunan Mulia (nujaba’), pembicara (muhaddathun), pemberi faham (mufhamun), yang akhir dari kalangan mereka adalah pendiri (Qoim) kebenaran yang akan memenuhkannya (bumi) dengan keadilan sebagaimana ia dipenuhi dengan kekejaman.[7]

Kesemua ungkapan ini walaupun berbeza lafaz, tetapi ia membawa maksud yang satu iaitu, duabelas orang Imam, yang pertamanya adalah Ali bin Abi Talib AS dan yang terakhir adalah Muhammad bin Hassan Al-Askari AS.

Pembahagian Kedua: Riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa para Imam itu tigabelas orang adalah seperti berikut:

1.     Diriwayatkan oleh Syeikh Al-Kulayni dengan sanadnya daripada Zararah, berkata: Aku telah mendengar Abu Jaafar AS berkata: Duabelas daripada keluarga Muhammad, kesemua mereka adalah pembicara (muhaddath) daripada Rasulullah SAW dan anak keturunan Ali, Kedua-dua mereka Rasulullah dan Ali AS adalah bapa…[8]

2.     Diriwayatkan oleh Syeikh Al-Kulayni dengan sanadnya daripada Abi Jaafar AS daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, berkata: Aku telah masuk berjumpa dengan Fatimah AS dan diantara kedua tangannya ada papan (lawh) yang tertulis padanya nama-nama wasi dari anak keturunannya, lantas dia mengira duabelas orang, yang terakhir daripada mereka adalah Al-Qoim AS, tiga daripada mereka adalah Muhammad dan tiga daripada mereka adalah Ali.[9] 

3.     Diriwayatkan oleh Syeikh Al-Kulayni dengan sanadnya daripada Abi Al-Jarud, daripada Abi Jaafar AS, berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Aku dan duabelas orang daripada anak keturunanku dan kamu Ali adalah pengikat bumi, bererti pasak dan gunung-ganangnya. Dengan kami lah Allah memasakkan bumi supaya membinasakan penduduknya, apabila wafat yang keduabelas daripada anak keturunanku, maka binasalah bumi beserta penduduknya…[10]

4.     Syeikh Kulayni meriwayatkan dengan sanad daripada Abi Jaafar AS, berkata: Rasulullah SAW bersabda: Dari kalangan anak keturunanku duabelas orang ketua (naqib), berketurunan baik-baik (nujaba’), pembicara (muhaddathun), pemberi faham (mufhamun), yang terakhir daripada mereka adalah pendiri kebenaran yang akan memenuhkannya (bumi) dengan keadilan sebagaimana ia dipenuhi dengan kekejaman.[11]

Riwayat pertama menyebutkan duabelas orang pembicara daripada anak keturunan Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Talib AS. Oleh itu, para pembicara adalah duabelas orang selain daripada Ali bin Abi Talib AS kerana dia adalah bapa kepada duabelas orang ini seperti dalam riwayat. Setelah mengecualikan Imam Ali AS, maka siapakah duabelas orang ini?

Riwayat kedua menyebutkan Jabir bin Abdullah Al-Ansar telah melihat papan tulis yang ada di tangan Fatimah yang mengandungi nama-nama wasi daripada anak keturunannya, mereka dalah duabelas orang, yang pasti Ali bukanlah anaknya. Oleh itu, dengan menambahkan Ali bin Abi Talib AS bilangan wasi-wasi menjadi tigabelas orang.

Dalam riwayat ketiga, Nabi SAW berkata kepada Ali AS: Sesungguhnya aku dan dan duabelas orang daripada anak keturunanku, bererti duabelas orang daripada anak keturunan Nabi SAW, dan sudah pasti Ali bin Abi Talib AS bukanlah anak Nabi SAW. Disebabkan itu baginda bersabda: “Kamu wahai Ali” dan dengan menambahkan Ali ke dalam bilangan wasi-wasi yang merupakan anak keturunan Nabi SAW, maka jumlahnya menjadi tigabelas orang.
Dalam riwayat keempat pula, Nabi SAW bersabda duabelas orang daripada anak keturunannya adalah ketua (naqib) dan mereka adalah pembicara dan pemberi faham. Sekiranya kita menambahkan Ali bin Abi Talib AS yang bukan daripada anak keturunan Nabi SAW ke dalam bilangan yang disebutkan, maka bilangannya menjadi tigabelas orang.
 
Pembahagian Ketiga: Riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa para Mahdiyyin yang akan memerintah bumi selepas Imam Mahdi AS adalah duabelas orang, antaranya: 

1.     Nabi SAW bersabda: Wahai Ali, bahawasanya akan ada sesudahku duabelas orang Imam dan sesudah mereka duabelas orang Mahdi..[12] 

2.     Daripada Imam As-Shadiq AS: Sesungguhnya daripada kami duabelas orang Mahdi, daripada anak keturunan Hussein AS sesudah Al-Qoim.[13] 

3.     Abu Basir berkata: Aku telah berkata kepada Imam Jaafar bin Muhammad As-Sadiq AS: Wahai anak Rasulullah SAW, aku telah mendengar daripada bapamu AS berkata: Akan ada duabelas Imam selepas Qoim AS. Lalu Imam Sadiq AS menjawab: Sesungguhnya beliau berkata: Duabelas Mahdi dan tidak berkata: duabelas Imam, kerana mereka adalah satu kaum daripada Syiah kami yang menyeru manusia kepada wilayah kami dan mengenali hak kami.[14]

Pembahagian keempat: Riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa sebelas orang Mahdi, adalah:

1.       Daripada Abu Hamzah, daripada Abi Abdullah AS mengatakan di dalam hadis yang panjang: Wahai Abu Hamzah, sesungguhnya daripada kami sebelas orang Mahdi, daripada anak keturunan Hussein AS sesudah Qoim.[15]

Pembahagian kelima: Riwayat yang menunjukkan bahawa para Imam itu adalah duabelas orang dan para Mahdiyyin itu duadelas orang, iaitu riwayat wasiat: 

1.       Daripada Abi Abdillah a.s, daripada bapa-bapanya terdahulu, daripada Amirul Mukminin Ali a.s, telah berkata: Rasulullah SAWA telah bersabda kepada Ali di malam sebelum kewafatannya; Wahai Bapa Hassan (Ali a.s) bawakan lembaran tulis dan dakwat, maka Rasulullah SAWA mencatatkan wasiatnya sehinggalah ia sampai ke butiran berikut, dan bersabda; Wahai Bapa Hassan sesungguhnya akan ada selepasku duabelas orang Imam dan selepas mereka duabelas orang Mahdi. Engkau wahai Ali adalah yang pertama dari duabelas imam tersebut. Dan hadis tersebut berterusan sehingga sampai kepada sabda, dan hendaklah diserahnnya kepada anaknya Muhammad Al Mustahfiz dari keluarga Muhammad alaihis salam. Begitulah duabelas orang Imam, setelah itu akan adanya duabelas Mahdi. Maka apabila maut menghampirinya, hendaklah dia serahkannya (wilayah) kepada anaknya Mahdi yang pertama, baginya tiga nama: nama seperti namaku dan nama bapaku iaitu Abdullah dan Ahmad, dan nama ketiganya adalah Al-Mahdi. Dan dia adalah yang pertama beriman.[16]
[1] Yanabi’ Al-Mawaddah li zawil Qurba, jilid 2, ms 315
[2] Musnad Ahmad, jilid 5, ms 97 dan 101.
[3] Sahih Muslim, jilis 6, ms 3.
[4] Al-Imamah wa At-Tabshirah, ms 2.
[5] Al-Imamah wa At-tabshirah, ms 2.
[6] Ghaybah As-Syeikh At-Thusi, ms 150.
[7] Al-Kafi, jilid 1, ms 534.
[8] Ak-Kafi, jilid 1, ms 531.
[9] Al-Kafi, jilid 1, ms 531.
[10] Al-Kafi, jilid 1, ms 534.
[11] Al-Kafi, jilid 1, ms 534.
[12] Ghaybah Syeikh At-Thoosi, ms 150.
[13] Mukhtashar Bashair Ad-Darajat, ms 182. Bihar Al-Anwar, jilid 53, ms 148.
[14] Mukhtashar Bashair Ad-Darajat, ms 211.
[15] Ghaybah At-Thoosi, ms 478.
[16] Bihar Al Anwar jilid 53 ms 147, Ghaybah Al Toosi ms 150, dan Ghayat Al Maram jilid 2 ms 241.